Ustawa z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości definiuje inwestycje jako: „aktywa  posiadane  przez  jednostkę  w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych  pożytków,  w tym  również  z transakcji  handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści”.

 

W prawie polskim możemy mówić o trzech rodzajach inwestycji: finansowych, rzeczowych oraz niematerialnych i prawnych. Jednocześnie warto zaznaczyć, że osoby opodatkowane podatkiem od osób fizycznych są zobowiązane od płacenia 19% podatku od inwestycji pieniężnych. Istnieją jedna pewne ulgi, które mogą zastosować osoby i firmy. W przypadku podatku od inwestycji pieniężnych ulgi obowiązują w przypadku funduszy emerytalnych, a podejmując inwestycje związane z badaniami i rozwojem firmy mogą skorzystać z ulgi B+R, o czym więcej pisano na – www.bttp.pl.

 

Jak wynika z przytoczonej definicji pochodzącej z ustawy o rachunkowości inwestycje mają na celu przynosić firmie korzyści ekonomiczne, jednak nim tak się stanie konieczne jest poniesienie nakładów finansowych, które umożliwiają podjęcie inwestycji.

 

Istnieje wiele różnorodnych form finansowania inwestycji najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć o dwóch zasadniczych źródłach: środki własne firmy oraz kapitał zewnętrzny.

 

Środki własne firmy to najczęściej część wypracowanego wcześniej zysku lub pochodzące z rezerw. Zdarza się także, że firmy są posiadaczami akcji innych firm i czerpią środki potrzebne na inwestycje ze sprzedaży tych akcji czy udziałów.

 

Do zewnętrznych form finansowania inwestycji zaliczane są takie środki jak: kredyty i pożyczki bankowe, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych czy też pozyskiwanie sponsorów, aniołów biznesu, itp. Firmy mogą także pozyskać środki na sfinansowanie inwestycji poprzez sprzedaż własnych akcji, ta możliwość ze względów oczywistych jest jednak dostępna wyłącznie dla spółek akcyjnych.

 

Podejmowanie inwestycji jest w warunkach współczesnego, dynamicznego rynku koniecznością, która pozwala firmom na utrzymanie swojej pozycji na rynku, zapewnia im ciągły rozwój i sprawia, że firmy pozostają konkurencyjne, a ich oferta cieszy się popularnością wśród klientów. Nie da się prowadzić firmy bez inwestowania w jej rozwój. Warto jednak pamiętać, że przed podjęciem decyzji o inwestycji warto ocenić jej potencjalną rentowność.