Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (w skrócie I.R.P.F.) to podatek dochodowy w Hiszpanii od osób fizycznych i powiększania majątku, znany w Polsce jako PIT. Dotyczy zarówno obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców, którzy tam mieszkają. Wyjątek stanowią jedynie dyplomaci i pracownicy oddelegowani do pracy w tym kraju. Czym różni się on od podatku dochodowego w Polsce? Jakie są najważniejsze informacje dla osób zamieszkałych w Hiszpanii?

I.R.P.F. – najważniejsze informacje

Podatek dochodowy w Hiszpanii jest podatkiem progresywnym, co oznacza, że stopa opodatkowania rośnie razem ze wzrostem jego podstawy. Dokładne informacje dotyczące skali opodatkowania znajdują się na stronach internetowych Urzędu Skarbowego w Hiszpanii (Agencia Tributaria). Warto również wiedzieć, że kwota wolna od podatku w Hiszpanii wynosi 17707 euro. Osoby, które zobowiązane są do płacenia tego podatku, muszą złożyć roczne rozliczenie pit w urzędzie skarbowym (Delegación de Hacienda). Ma on prawo do weryfikacji rozlicznia, które przedstawił mu płatnik. Hiszpański system podatkowy przewiduje również możliwość łącznego rozliczenia pit ze współmałżonkiem.

Podatek I.R.P.F. obowiązuje na całym obszarze Hiszpanii. Obejmuje całość dochodów uzyskanych w ciągu roku kalendarzowego przez osoby fizyczne oraz powiększenie ich majątku w tym okresie.

Jak naliczany jest podatek I.R.P.F.?

Dla osób nieznających się na systemie podatkowym w Hiszpanii, sposób jego naliczania może okazać się dość mylący. Należy bowiem pamiętać, że podatek dochodowy w Hiszpanii funkcjonuje inaczej niż w Polsce. Regulacja niektórych jego aspektów prawnie została częściowo przekazana poszczególnym wspólnotom autonomicznym Hiszpanii, w rezultacie czego wybrane regulacje prawne dotyczące podatku dochodowego zależą właśnie od nich. Mowa tu przede wszystkim o różnego rodzaju ulgach i odliczeniach, ponieważ prawo hiszpańskie przewiduje taką możliwość, np. dla osób samotnie wychowujących dzieci czy dla rodzin wielodzietnych.

Należy również pamiętać, że podatek I.R.P.F. składa się nie tylko ze stawki ogólnej, ale także lokalnej, której wysokość zależy od miejsca zamieszkania podatnika.

Kto zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego?

Przepisy prawne stanowią, że podatek dochodowy w Hiszpanii zobowiązani są płacić zarówno obywatele hiszpańscy, jak i cudzoziemcy, który posiadają status rezydenta, mieszkają w tym kraju lub uzyskują na jego terenie przychody. Zwolnieni są z niego natomiast dyplomaci oraz pracownicy oddelegowani do pracy w Hiszpanii.

Rozliczenie odbywa się pomiędzy początkiem kwietnia a końcem czerwca każdego roku. Należy jednak pamiętać, że większość podatników (np. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) ma już częściowo lub całościowo odprowadzony podatek w formie zaliczek przez pracodawców. Niezłożenie zeznania podatkowego lub niedotrzymanie obowiązujących terminów wiąże się z nałożeniem sankcji na podatnika.

Warto wiedzieć – porozumienia między państwami

Różne państwa (w tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej) podpisały między sobą fiskalne porozumienia bilateralne. Ich celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów osób zamieszkujących i zarabiających w różnych krajach. W przypadku Polski i Hiszpanii obowiązuje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii podpisana dnia 15 listopada 1979 r. ratyfikowana dnia 20 czerwca 1980 r. i opublikowana 15 czerwca 1982 r.  Jest to bardzo korzystna sytuacja, która pozwala na uniknięcie płacenia podwójnych podatków osobom uzyskującym przychody w Polsce oraz Hiszpanii.

Usługi Podatkowe